پنج شنبه، 14 مرداد 1400

مصرف علفکش قبل از کاشت سویا

مصرف علفکش قبل از کاشت سویا : در منطقه ، اکثر علفهاي هرز سویا تابستانه هستند. علفهاي هرز از طریق تداخل در رشد و نمو سویا موجب کاهش عملکرد شده و در امر برداشت ایجاد مزاحمت مینمایند. علاوه بر آن ممکن است بدلیل اختلاط بذور علفهاي هرز با محصول کیفیت دانه آن به شدت کاهش یابد. بسته به تراکم و گونه علف هرزرقیب، میزان کاهش محصول متفاوت است علفهاي هرز مزارع سویا در سه گروه پهن برگ، باریکبرگ و جگنها قرار میگیرند.  مهمترین علف هاي هرزپهن برگ عبارتند از گاوپنبه، تاج خروس، تاجریزي، توق ، خربزه وحشی،پیچک صحرایی و فرفیون و از مهمترین  علفهاي هرز باریک برگ قیاق، سوروف، و مرغ میباشند. از گروه جگنها نیز میتوان به اویارسلام اشاره نمود. سموم استفاده شده در مزارع سویا قبل از کشت ترفلان ،سنکور و پرسوییت بوده است . قبل از کشت بذر ، علفکش های توصیه شده برای مصرف شامل سونالان به میزان 3 لیتر در هکتار و یا ترفلان 2.5 لیتر در هکتار می باشد . که بایستی با استفاده از سمپاش های توصیه شده و با حجم آب 350 تا 500 لیتر در هکتار پس از آماده سازی خوب زمین مصرف و در مدت کمتر از 2 تا 4 ساعت با خاک در عمق 5 سانتیمتری مخلوط شود.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا