تابش آفتاب و میوه انگور

 نور عامل فتوسنتز ( غذاسازی ) در گیاهان می باشد ، و داشتن نور مناسب و کافی سبب افزایش کیفیت و کمیت میوه می گردد . استفاده از نور مصنوعی در سطح باغ غیرممکن است ولی با یک هرس مناسب می توان نور را به تمام نقاط یک درخت هدایت کرد. تحقیقات نشان داده است که مو در مناطقی خوب رشد می کند که جمع ساعات آفتابی در سال از 2400 تا 2500 ساعت تجاوز نموده و حداقل 1400 تا 1500 ساعت آن مستقیماً در دوره رشد و نمو به مصرف گیاه برسد. ولی به هر حال در شرایطی محصول دهی مو مطلوب خواهد بود که حداقل 300000 تا 600000 واحد نوری ( لوکس Lux) در آن وجود داشته باشد.

با کشتیار بهتر بکاریم: مراحل مختلف فنولوژیکی گیاه انگور