اقدامات لازم پس از کوچ زنبور

بعد از پايان انتقال و قراردادن کندوها در محل تازه، بهتر است طوری برنامه ريزی شود که کندوها در شب به محل جديد برسندو محض رسيدن به محل استقرار کندوها را به ترتيب مستقر کرده و بلافاصله ازيک طرف شروع به باز کردن سوراخ پرواز آنها می کنيم. نحوه بازکردن سوراخ پرواز بدين نحو است که با يک دست آب را به صورت اسپری به سوراخ پرواز می پاشيم تا زنبوران احساس بارندگی کرده ويک مرتبه از سوراخ پروازبيرون نيايند. عمل اسپری کردن زنبوران لازم است درزمانی که کندوهاروزبه محل جديدمی رسند، نيز انجام شود. بازديدازکندوهارا بهتر است حداقل يک روز بعد انجام داد. هرگاه زنبوران با ملکه يک جا خفه شده باشند، بايدبلافاصله زنبورهای تلف شده را تکان داده و شانهای تخمريزی شده را به کندوهای سالم انتقال داد. در ادامه: استقرار کندو و روند وضع جوی منطقه


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری