نقش بارش در پرورش دام

بارشهاي جوي (باران و برف) در تعيين نوع پوشش گياهي و بازدهي توليد نقش مهمي داشته، همچنين به طور غيرمستقيم بر كيفيت علوفه گونه هاي مرتعي اثر دارند. به طور كلي با افزايش بارشهاي جوي، رطوبت خاك افزايش مييابد و جذب مواد غذايي بيشتر ميشود. ريشه گياهان تنها عناصر غذايي را از خاك مرطوب جذب ميكنند. هنگامي كه خاك خشك باشد، عناصر غذايي غيرقابل دسترس خواهند بود. افزايش حاصلخيزي خاك بر اثر افزايش بارندگي و مرطوب شدن اقليم موجب افزايش ارزش غذايي علوفه ميشود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: اهمیت میزان حرارت بدن گاو

بارندگي تركيب معدني گياهان مرتعي را تحت تأثير قرار ميدهد. براي مثال، كلسيم در دورههاي خشك در گياهان تجمع مييابد، اما هنگام افزايش رطوبت خاك، در غلظتهاي كمتري يافت ميشود. از طرف ديگر هنگام افزايش بارندگي، فسفر در غلظتهاي بيشتر در گياه وجود خواهد داشت. بارندگي زياد سبب شست و شوي بعضي از عناصر همچون منيزيم و كلسيم در خاك ميشود، اما در خاكهاي مرطوب قابليت جذب آهن، منگنز، كبالت و موليبدن افزايش مييابد. به طور كلي مطلوبترين كيفيت علوفه، مربوط به مرطوبترين اقليم و نامطلوبترين آن مربوط به اقليم خشك است. با مرطوب شدن اقليم، درصد پروتئين خام گونه هاي گياهي افزايش و درصد ADF و NDF آنها كاهش مييابد. در نتيجه هضم پذيري علوفه بيشتر شده و كيفيت علوفه آنها در سطح مطلوبي ارزيابي ميشود. 
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری