انواع مشکلات کیفی آب استخرهای پرورش میگو


1- میزان مواد جامد معلق در آب استخر پس از آبگیری بالا است:
علت:نو ساز بودن استخر و سست بودن بافت خاک
راه حل پیشنهادی:شستشوی استخرقبل از آبگیری و آهک پاشی برای کاهش مواد جامد معلق انجام گیرد.
2- وجود جلبک های رشته ای در کف استخر پرورش:
علت:شنی بودن بافت استخر، کم بودن شیب استخر به طرف دایک ها وآبگیری زود هنگام استخرها و تاخیر در معرفی و ذخیره سازی به موقع بچه میگوها
راه حل پیشنهادی:افزایش شیب استخر به طرف دایک ها در فصل کار بعدی، توسعه شکوفایی پلانکتونی بلافاصله پس از آبگیری، برداشت و جمع آوری جلبک های رشته ای و جلوگیری از رشد مجدد آنها ،افزایش کدورت آب از طریق افزایش تراکم زی شناوران گیاهی
3- وجود گل آلودگی در آب ورودی :
علت:عدم انتخاب محل صحیح احداث استخرها
راه حل پیشنهادی:نگهداری آب در استخرهای ذخیره به مدت زمان لازم جهت رسوب مواد معلق، آبگیری استخرها در زمان مد، استفاده از مواد انعقادی برای کاهش و رسوب آن
4- عدم شکوفایی پلانکتونی درآب استخر :
علت:بالا بودن مواد جامد معلق درآب، پایین بودن قلیائیت آب، کمبود مواد مغذی، کم بودن تراکم سلولی زی شناور گیاهی، نفوذ پذیری زیاد خاک استخر
راه حل پیشنهادی:کدورت آب ورودی مورد بررسی قرار گیرد، اطمینان از کوددهی کافی و بهره گیری از آهک کربناته، شکوفایی آب در استخر ذخیره و سپس آبگیری آن، در صورت نیاز کف و کناره های استخر پوشش دار شده و یا در فصل کار بعدی از خاک رس برای پوشش کف استخر استفاده شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مدیریت تولید پلانکتون در استخرهای پرورش میگو

5-بالا بودن pH آب استخر:
علت:آهک پاشی زیاداستخر در فصول قبلی کار
راه حل پیشنهادی:نگهداری آب در استخر ذخیره به مدت لازم و ممکن، افزایش تعویض آب استخر به میزان لازم و کافی
6- pH آب استخر دارای نوسان بوده و حد بیشینه آن بالاست:
علت:کوددهی غیر اختصاصی، شکوفایی پلانکتونی شدید، قلیائیت پایین
راه حل پیشنهادی:تعویض آب، کاهش تراکم پلانکتونی، آهک پاشی با نوع آهک کشاورزی، عدم استفاده از آهک آبدار و سوخته
7-افت pH آب استخر و کاهش زیاد آن:
علت:ترشحات مواد اسیدی از کناره های استخر به ویژه پس از بارندگی،سقوط و یا مرگ و میر پلانکتونی
راه حل پیشنهادی:آهک پاشی استخر با آهک کشاورزی و در صورت پایین بودن پ هاش کمتر از 7.5 بهره گیری از آهک هیدراته و همچنین آهک پاشی کناره های استخر، جمع آوری کف های موجود در کناره های استخر، راه اندازی هواده ها، کاهش غذادهی
8-اکسیژن محلول در آب خیلی پایین است و یا افت نموده است:
علت:مرگ و میر پلانکتونی، هوای ابری، غذادهی استخر بیش از ظرفیت بیولوژیکی آن، 
بعد از استعمال فرمالین و یا تفاله تخم چای
راه حل پیشنهادی:تعویض آب و سپس آهک پاشی، برداشت کف های استخر، راه اندازی مداوم هواده ها و افزایش هوادهی، کاهش غذادهی و عدم استفاده از غذای تر

در کشتیار بیشتر بخوانیم: عوامل اصل افزایش و کاهش اکسیژن در استخر میگو و ماهی

9-کدورت آب افزایش یافته است:
علت:بهم زدن کف استخر پس از تعویض آب، گل آلود بودن آب ورودی، فرسایش کف استخر توسط هواده ها، کم بودن عمق آب استخر
راه حل پیشنهادی:خاموش کردن هواده ها برای رسوب مواد و یا بعد از تعویض آب، استفاده از مواد انعقادی برای کاهش کدورت، تغییر زاویه قرار گیری هواده ها، افزایش عمق آب
10- تجمع مواد زاید در کف استخر:
علت :وضعیت قرار گیری هواده ها و یا تعداد آنها مناسب نیست، غذادهی زیاد استخر بیش از ظرفیت بیولوژیکی آن، بالا بودن کدورت آب ورودی، ناکافی بودن عمق آب استخرها برای جابجایی مواد و رسوبات توسط هواده ها،آماده سازی ضعیف استخر، مرگ و میر پلانکتونی، ناکافی بودن عمق آب استخر برای جابجایی مواد و رسوبات کف توسط هواده ها
راه حل پیشنهادی:افزایش تعداد هواده ها و یا بهبود وضعیت قرار گیری آنها و یا تغییر نوع آن، نگهداری آب در استخر ذخیره و سپس آبگیری آن، بهبود روش غذادهی ،نمونه گیری از استخر و افزایش تعویض آب

سایر مطالب کشاورزی در کشتیار: کوددهی و تغذيه زعفران