خاک مناسب جهت کشت محصول سیر

خاک مناسب جهت کشت محصول سیر
  از آنجا که ریشه سیر سطحی و کوتاه است، خاک باید بسیار غنی باشد. خاک های لیمونی سبک و یا شنی لومی تا هوموسی باPH=6-6/5 بسیار مناسبند.  . اراضی  شنی کنار رودخانه ها بهترین زمین ها برای کشت سیر می باشند.خاک باید از لحاظ مواد ازته و از نظر رطوبت در حد اپتیمم باشد. چون این گیاه خاک را ضعیف می کند باید هر دو سال یکبار در یک قطعه زمین اقدام به کشت آن نمود. استفاده از کود سبز و افزودن کود حیوانی در زراعت این محصول و افزایش عملکرد در واحد سطح فاکتورهای مهمی هستند. نوع خاک می تواند در تعیین فواصل آبیاری و میزان آب مصرفی در هر دوره مؤثر باشد. به طوری که در خاکهایی با بافت سبکتر دوره آبیاری کوتاهتر و میزان آب مصرفی در هر دوره کمتر می باشد. درحالی که در خاکهای با بافت سنگین تر می توان دور آبیاری را افزایش داد.گفتنی است کاهش مدار آبیاری در خاکهای سنگین موجب افزایش رطوبت خاک شده و می تواند باعث توسعه بیماریهای قارچی گردد.