فصل B در منحنی زنبور داری

فصل پرورش ملکه ــ بچه کندوی طبيعی و مصنوعی (تکثير کندو) و  پرکارترین ماه برای زنبور عسل و زنبوردار است. اوج فراواني جمعیت و تخم ریزی در اردیبهشت و خرداد است. در اغلب استان های مرکزی و شمالی کشور، اردیبهشت ماه زمان بچه دادن کندوهم هست .در این ماه به کندو قاب های زیادی می دهند و روی جمعیت های قوی طبق می گذارند. مهم ترین کارهای زنبوردار در این ماه ، مدیریت ، پیشگیری و کنترل بچه کندو ست. اوج تولید عسل و افزايش محصول در خرداد است. در این ماه نيز می توان از کلونی بچه گرفت ، آن را تقسیم يا ادغام نمود؛ زيرا حداکثرميزان تخم گذاري سالانه در این ماه انجام می شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: فصل C در منحنی زنبور داری

به طور معمول در پایان خرداد ماه، یک مرحله برداشت عسل انجام می گيرد. به طورمعمول در تیرماه، به علت افت ناگهاني جريان شهد باید کندو ها را جابه جا کرد . اگر امکان جابه جایی کندوها فراهم نبود، از تغذيه ی مرتب آن نبايد غافل شد. به هر حال در تغذیه ی زنبور عسل باید مراقب بود که غذاهای مصنوعی به محصول عسل کندو ، راه نیابد.


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری