مرحله رسيدن گیاه کلزا

مرحله رسيدن
مرحله رسيدن همزمان با شروع افتادن گلبرگها در گلهايي كه ديرتر از بقيه باز شده اند آغـــاز  مي شود . مرحله گلدهي بر روي شاخه هاي ثانويه كه هنوز مراحل تكاملي خود را طي نكرده اند نسبت به ساقه اصلي كه مرحله گلدهي را به پايان رسانده است  تا مدت بيشتري ادامه مي يابد . در اين مرحله غلافهاي ديرتر در قسمت پائيني شاخه ها مراحل تكاملي خود را به خوبي طي مي نمايند در حالي كه در قسمت انتهايي شاخه ها ، گلهاي جوان هنوز در مراحل اوليه رشد خود مي باشند . در اين مرحله ساقه ها و ديواره غلافها ، هر دو منبع اصلي غذا براي رشد محسوب مي شوند . در مدت دو هفته اوليه تكامل بذر ، پوسته بذر به حداكثر رشد خود مي رسد . بذرها در اين مرحله تا اندازه اي نيمه شفاف و مات مي باشند و همانند توپ آبكي بنظر مي رسند در اين مرحله جنين دانه هاي كلزا درون پوسته بذر به رشد تكاملي خود ادامه مي دهند و فضاي درون پوسته بذر توسط مايع اي پر مي شود  و وزن بذر افزايش مي يابد . در حدود 35 تا 45 روز بعد از شروع مرحله گلدهي پر شدن بذر كامــل مي شود . بذرهاي سبز و سخت داراي ذخيره روغن و پروتئين كافي جهت جوانه زني در آينده ميباشد . در مرحله اي كه بذرهاي موجود در غلافهاي پاييني گياه سبز رنـــــــگ مي باشند اكثر برگهاي گياه خشك مي شوند و ديواره غلافها توليد كننده اصلي غذا مي باشند . پر شدن دانه بيشتر تحت تاثير رطوبت خاك و مواد غذايي است در گياه كلزا دانه ها در حدود 15 تا 35 درصد از كل وزن خشك توليدي را تشكيل مي دهند و اين مقدار به شرايط فصل رشد بستگي دارد . برگها ، ساقه و مخصوصاً سطح غلافها بايستي از دسترس حشرات ،‌بيماريها يا خسارتهاي ناشي از عوامل آب و هوايي دور باشند پر شدن دانه در طي مراحل رسيدن و تكامل اتفاق مي‌افتد و بوسيله تغيير رنگ گياه مشخص مي شود . زماني كه مرحله گلدهي پايان مي يابد اكثر برگهاي گياه كلزا زرد رنگ مي باشند و از روي ساقه گياه مي افتند و رنگ ساقه و غلافها زرد مي بـــاشد و به تدريج يا خشك شدن ، ترد و شكننده مي شوند . بطور متوسط هر غلاف داراي 15 تا 40 دانه مي باشد  معمولاً غلافهاي زودرس ، بزرگــــــتر مي باشند و دانه هاي بيشتر و بزرگتري توليد مي كنند . دانه هاي نارس هنگام پرشدن داراي 40 درصد رطوبت مي باشد در اين مرحله رطوبت بذر در هر روز 2 تا 3 درصد كاهش مي يابد و كاهش رطوبت بذر به شرايط آب و هوايي فصل رشد بستگي دارد . 40 تا 60 روز بعد از ظهور اولين گل ، بذرهاي غلافهاي پائين ساقه مي رسند و رنگ آنها كاملاً تغيـــير مي‌ يابد و رنگ پوسته بذر نيز همانند رنگ بذر تغيير مي كند و هنگامي كه بذر كاملاً مي رسد ، رنگ بذر نيز بطور يكنواخت زرد و روشن مي باشد  وقتي كه 30 تا 40 درصد از رنگ پوسته بذرها سياه يا زرد مي شود ، بذرهاي موجود در غلافهاي ديررس ، آخرين مراحل پر شدن  را مي گذرانند . و متوسط رطوبت آنها 30 تـا 35 درصد مي باشد . سرانجام هنگامي كه تمامي دانه ها در همه غلافها تغيير رنگ دادند گياه خشك شده و ميميرد  و غلافهاي رسيده از طريق غشاء مياني غلاف به دو  نيمه تقسيم شده  و بذرها از اين طريق بيرون مي ريزند .

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا