پنج شنبه، 14 مرداد 1400

تشکيل خوشه زنبورها در زمستان

موقعی که درجه حرارت محيط از ميزان معينی کمتر شود، زنبورها در روی شانها روی هم جمع و تشکيل توده متراکمی را میدهند، اين عمل برای جلوگيری از اتلاف حرارت بوده و باعث میشود که خود را بهتر گرم نگاه دارند. هنگامی که ميزان حرارت از ١٢ درجه کمتر شدزنبورهاروی هم جمع شده ولی  کاملا به هم فشرده نيستند. با پايين آمدن درجه حرارت به کمتر از ٧ درجه زنبورها  کاملا به هم چسبيده و به شکل گلوله درمیآيند و هرچقدرهوا سردتر شود، متراکمتر میشوند. قسمت خارجی خوشه را قشری محافظ می پوشاندوزنبورهای قسمت  مرکزی درنتيجه مصرف عسل توليد حرارت کرده و توده داخلی را گرم نگاه میدارند.

با کشتیار بیشتر بدانیم: نکات مراقبتی زمستانه زنبور عسل

ضمنا زنبورهای قشر خارجی خوشه برای غذا خوردن و گرم کردن جای خود را با زنبوران داخل خوشه عوض میکنند و اين گردش و تغيير همه جا هميشه ادامه دارد لذا هرگز نبايد برجستگیهای بالای شانها را که در اوايل پاييز به وسيله زنبوران ايجاد شده است، تميز کرده و يا از بين برد و در صورت برداشتن برجستگیهای بالای شان بايد روی شانها را به وسيله چوب يا شاخه پوشاندتا فاصله بين پارچه با روی شانها محفوظ بماند. در صورت عدم توجه به مسائل فوق امکان دارد کلنی از بين برود.