پنج شنبه، 14 مرداد 1400

عوامل موثر در پنجه زنی گندم

تاریخ کاشت
کاشت دیر هنگام  موجب می شود تا گیاه در زمان پنجه زنی با آب وهوای گرم ودرجه حرارت بالا برخورد نموده و بسرعت از مرحله پنجه دهی عبور کند در نتیجه دوره پنجه زنی کوتاه و تعداد پنجه ها کاهش می یابد.  در شرایط کشت زود هنگام، گندم  فرصت بیشتری برای تشکیل پنجه دارد و ممکن است با تشکیل پنجه بیش از حد موجب رقابت شدید شده و با تخلیه سریع رطوبت خاک،  احتمال کاهش عملکرد دانه بیشتر گردد. بنابراین تاریخ کاشت تاثیر زیادی بر تشکیل پنجه و در نهایت روی عملکرد دانه گندم دارد.
❇️میزان بذر مصرفی وعمق کاشت*
میزان بذر با تراکم رابطه مستقیم وبا پنجه زنی رابطه عکس دارد بدین مفهوم که هرچقدر میزان بذر مصرفی بیشتر از حد استاندارد باشد تراکم در مزرعه افزایش وپنجه دهی کاهش  پیدا می کند همچنین کاشت عمیق بذر موجب کاهش پنجه می شود.
❇️نوع رقم
ارقام مختلف از نظر تولید تعداد پنجه باهم متفاوتند .
❇️شرایط جوی
بهترین وضعیت جوی برای پنجه زنی هوای سرد ابری میباشد.
❇️رطوبت
تامین رطوبت مناسب وآبیاری در حد نیاز گیاه رابطه مستقیمی با تولید پنجه دارد.  چنانچه مزرعه در زمان پنجه زنی دچار تنش خشکی وکاهش رطوبت در خاک شود پنجه زنی متوقف میشود.
❇️کودهای پایه
فراهم بودن عناصر غذایی در زمان پنجه دهی خصوصاً کودهای پایه از جمله نیتروژن نقش بسزایی در تولید پنجه ایفا می کند.
❇️آفات وبیماریها
وجود آفات وبیماریها از جمله قارچهای عامل پوسیدگی ریشه باعث کاهش سطح سبز مزرعه وتوقف پنجه دهی میشوند با ضدعفونی بذور میتوان از خسارت این عوامل تا حد زیادی کاست.