نیاز آبی و آبیاری سیب‌زمینی

نیاز آبی سیب‌زمینی به علت وجود آب مورد نیاز در غده برای سبز شدن در اوایل رشد زیاد نیست . تخليه رطوبت خاك  طي اين دوران بيشتر به دليل تبخير  از سطح خاك مي‌باشد. در صورتي كه كاشت به‌موقع و آبياري پس از كاشت انجام شده باشد، غالباً به آبياري ديگري تا اوايل سبز شدن نيازي ندارد. چنانچه كاشت در خاك مرطوب انجام شود، بسته به شرايط آب و هوایي، رطوبت خاك در زمان كاشت و بافت خاك، ممكن است به يك آبياري قبل از سبز شدن نياز باشد. به‌هر حال، فراواني رطوبت خاك طي دوران سبز شدن مي‌تواند موجب توسعه بيماري‌ها گردد. لذا بايد از آبياري غير ضروري خودداري شود. همراه با گذشت زمان و افزايش رشد رويشي گياه، به‌تدريج بر نياز آبي گياه افزوده مي‌شود. اما حساسيت گياه به كمبود رطوبت خاك تا رسيدن به مرحله شروع غده‌بندي و يا تقريباً سه تا چهار هفته پس ازسبز شدن زياد نيست. نیاز رطوبتی گیاه در مرحله گلدهی که همزمان با تشکیل غده می‌باشد، به حداکثر می‌رسد. از زمان شروع غده‌بندي تا مدت كوتاهي قبل از قطع قسمت‌هاي هوایي گياه (كه براي آماده‌سازي محصول براي برداشت انجام مي‌شود. بايد دقت زيادي در انجام آبياري به‌عمل آيد. از آنجایي كه بيشترين حساسيت به تنش رطوبتي در اواسط دوران رشد غده حدود سه تا شش هفته بعد ازشروع غده‌بندي وجود دارد، دقت زيادي در انجام آبياري در اين مرحله ضرورت دارد. تصمیم‌های مربوط به زمان آبیاری بر اساس بازبینی محصول و خاک اتخاذ می‌شوند. بازبینی مداوم و آنی میزان آب خاک در عمق ریشه‌زنی باعث می‌شود که وقت و میزان آبیاری برای غلبه بر کاهش آب را تعیین کنیم . تغيير در رطوبت خاك طي دوران رشد غده سبب توقف و سپس رشد مجدد غدد شده و باعث تكمه‌دهي، غيريكنواختي رشد و شكل غدد مي‌گردد. تنش رطوبتی در مراحل مختلف فنولوژیکی سیب‌زمینی باعث کاهش رشد و نمو، عملکرد غده، تعداد غده در بوته، اندازه و کیفیت غده در این گیاه می‌شود  تنش خشکی باعث کاهش رشد و شاخص‌های مربوط به آن می‌شود.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی سیب