تاریخ کاشت مناسب کلزا در استان هرمزگان

نتایج آخرین تاریخ کاشت مناسب کلزا ( احتمال 80 درصد)در استان هرمزگان

دراین استان محدودیت کشت و دوره خواب در گیاه وجود ندارد ولی بهتر است تا بیستم آذر ماه کشت انجام شود .


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا