تشريح ساختمان بدن زنبورعسل

   درفاصله روزهای ششم تا چهاردهم تولددر حوالی بين ساعت ١٠ تا ٢ بعدازظهر يک روز آفتابی و بدون باد ملکه به تنهايی از کندو خارج و ً احتمالا مسافت قابل ملاحظه ای از آن دور می شود (فقط در فصل جفتگيری) اين پرواز را پرواز عروسی می نامند. جماعت زنبوران نر که در محل تجمع نرها ً قبلا روی زمين نشسته اند، با پخش ماده جذب کننده ی نرها (فرمون) که توسط ملکه پخش می شود، زنبوران نررا به سوی خود کشانده وقویترين نرها به ترتيب با ملکه جفتگيری می کنند. اين جفتگيری ً حدودا در ارتفاع ١٥ــ١ متری صورت می گيرد.

با کشتیار بیشتر بدانیم: ساختمان خارجی بدن زنبورعسل

به علت خارج شدن قسمت مهمی از دستگاه تناسلی نر در موقع جفتگيری بلافاصله زنبور نر می ميرد و قسمتی از دستگاه تناسلی نر در دستگاه تناسلی ملکه باقی میماند. سپس زنبور نر بعدی قبل از جفتگيری با پای خود باقيمانده دستگاه تناسلی نر قبلی را از دستگاه تناسلی ملکه جدا می کند و خود اقدام به جفتگيری می کند. زمانی که ملکه احساس کرد که ميزان اسپرم کافی است با باقيمانده دستگاه تناسلی آخرين نر جفتگيری کرده، به کندو باز می گردد.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری