وابستگی های آب وهوایی هر مرحله از تولید-ترکیدگی میوه انار

عوامل مختلفی را در ترکیدگی میوه انار موثر می دانند. عواملی همچون نامنظم بودن دور آبیاری، نوع رقم، هرس نامناسب، کمبود عناصر از جمله بر، بافت و جنس خاک، بارندگی بی موقع، تغییرات درجه حرارت در شبانه روز، بادهای شدید گرم و سوزان، عدم یکنواختی میزان رطوبت نسبی هوا و سرد شدن ناگهانی هوا از عوامل دخیل در این امر شناخته شده اند که برخی از آنها (5 مورد آخر) دارای منشاء آب و هوایی هستند. میزان خسارت ناشی از ترکیدگی میوه انار در برخی از سالها بیش از 50 درصد می باشد.
-رقم: مقاومت ارقام مختلف انار در مقابل ترکیدگی متفاوت است. رقم کاملاً مقاوم به ترکیدگی تاکنون معرفی نگردیده است. برخی محققین تاثیر رقم بر ترکیدگی انار را تا 76 درصد می دانند.
-بارندگی بی موقع یا سرد شدن ناگهانی هوا: این عوامل تعادل رطوبت موجود بین میوه و شاخه و برگ را بر هم زده و باعث ترکیدگی میوه می شود.
-بادهای شدید و گرم و سوزان: در اثر وزش باد، آب بیشتری از درخت تبخیر شده و در نتیجه آب کافی به میوه نمی رسد و این امر سبب ترکیدگی میوه انار می گردد.
-تغییر ناگهانی درجه حرارت :  در اواخر تابستان دمای محیط به حدود 35 تا 40 درجه سانتیگراد می رسدکه میوه انار به چنین درجه حرارتهایی عادت کرده است لذا هنگامی که درجه حرارت از 20 درجه سانتیگراد پائین تر می آید، باعث ترکیدن پوست انار می شود.
-کمبود برخی عناصر به خصوص بر و روی: کمبود روی و بر، هرس نامناسب، خسارت برخی آفات خصوصاً کنه ها باعث ترکیدن میوه انار می شود.
موثرترین و عملی ترین راهکارهای پیشگیری از ترکیدگی میوه شامل استفاده از ارقام مقاوم، استفاده از اسید جیبرلیک با غلظت 250 قسمت در میلیون، برداشت میوه در اوایل فصل پائیز می باشند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: وابستگی های آب وهوایی هر مرحله از تولید -آفتاب سوختگی انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار