خنک کردن سالن دامداری

خنک کردن سالن انتظار شیردوشی
با توجه به اینکه سالن انتظار یکی از پر تنش ترین مکان ها براي گاو می باشد، کم کردن استرس گرمایی در گاوهاي شیري با تهیه یک محیط راحت تر در سالن انتظار امري قابل قبول می باشد. در گزارشاتی افزایش تولید شیر (8/0 کیلوگرم به ازاي هر راس در روز) و کاهش دماي بدن (95/1درجه سانتی گراد) وقتی آب پاش ها و فن ها در سالن انتظار شیردوشی نصب شده باشند، گزارش شده است. استفاده از فن ها به طور دائم با چرخش8-11 کیلومتر در ساعت توصیه شده است، فن ها می بایست بالاي سر دام ها و با زاویه 30 درجه رو به پایین کار کنند. فن ها باید پشت سر هم و با فاصله 1/8 تا 2/4 متر نصب شوند و فاصله بین ردیف هاي فن ها 6/1 متر براي فن هایی با قطر76/2 تا91/4 سانتی متر و12/2 متر براي فن هایی با قطر 9/121 سانتی متر باشد. آب پاش ها بر اساس سیکل زمانی مبتنی بر دما و رطوبت باید کار کنند. آب پاش ها باید در مقابل فن ها قرار گرفته و هر کدام تقریبا حجمی معادل 18 لیتر به ازاي هر فن اسپري کنند. در یک سیستم خیلی مؤثر، آبپاشی کردن گاوها براي یک دوره کوتاه زمانی (15-30دقیقه) و با به کار بردن 0/5 اینچ مکعب آب در هر سیکل به کار می رود. 
در رابطه با میزان آب اسپري شده این نکته باید مد نظر قرار داده شود که آب به پستان ها نرسد، در صورت عدم رعایت این نکته این امکان وجود دارد که باکتري ها به داخل پستان راه پیدا کنند و خطر بروز ورم پستان وجود دارد. در ارتباط با کف نیز باید توجه داشت که زهکشی به خوبی انجام شود تا سم ها در معرض آب محدودي قرار گیرند، همچنین 
شیاردار کردن کف یا وجود سطح بتونی براي ایجاد جاي پاي مناسب وعدم سر خوردن نیز باید مد نظر قرار گیرد.


خنک کردن راه هاي خروجی از شیردوش
براي افزایش خنک سازي در مناطقی با آب و هواي گرم و خشک، بعد از مرحله شیردوشی آب پاش ها باید در مسیرهاي خروجی نصب شوند. وقتی یک دام با پوست مرطوب وارد اصطبل می شود رطوبت تبخیر شده و دام را 15تا25 دقیقه بسته به شرایط آب و هوایی خنک نگه می دارد. آب پاش هاي تیپیک این سیستم شامل آب پاش هایی با 3 تا 4 نازل با حجم آب30 لیتر در دقیقه در فشار35 تا40 پاسکال هستند. توصیه می شود که نازل ها 0/3 متر عقب تر از سوئیچ کنترلی نصب شوند تا در حالی که سر حیوان از خروجی عبور می کند آب شروع به پاشیدن کند براي این که آب داخل گوش حیوان نرود. 

خنک کردن آخورها
آخورهاي سر پوشیده ایجاد سایه اي می کنند که باعث راحتی دام در حال غذا خوردن می شوند، همچنین این پوشش باعث خشک ماندن آخور در زمان بارش باران می شود. آبپاشی که دور از محل غذا خوردن و نزدیک گاوها قرار داده شود، آب را بر روي آنها اسپري می کند. سپس استفاده از فن ها مانند آنچه در سالن انتظار بکار برده شد با دور کردن گرما از گاو باعث خنک کردن دام می شود. سیستم مناسب براي این محل، فن هاي44/91 سانتی متري به فاصله هر 14/9- 09/6 متر در طول آخور، که جریان هوا را به طور دائم در حرکت نگه می دارد با بکارگیري آبپاش هاي کم فشار باید باشند.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری