معالجه بیماری لوک آمریکایی

درکليه بيماریهادرانسان، حيوان و چه درگياه هميشه پيشگيری آسانتر، مطمئنتر و با صرفه تر از معالجه است. بنابراين هميشه بايد قبل از شيوع بيماری پيشگيریهای لازم انجام گيرد. معالجه بيماری لوک آمريکايی اصولا صددرصد نتيجه نخواهد داد و در اغلب موارد جمعيت کندو از بين رفته و تمام هزينه ها به هدر خواهد رفت. کندوهای ضعيف به هيچ وجه نبايد تحت درمان قرارگيرندبلکه بايدکليه کندووزنبوران آن را سوزاندوازبين برد. چون هر قاب دراين کندوها ممکن است حاوی چند صد زنبور مرده باشد که هر زنبور محتوی ١ تا ٢ بيليون از اسپورهای باسيلوس لاروی است.

با کشتیار بیشتر بدانیم: بيماری لوک اروپايی زنبور عسل

در مواردی که بيماری برای اولين بار شايع شده و تشخيص آن قطعی است، اقدامات زير بايد انجام گيرد:
 ١ــ قبل از هر کاری بايدازغارت جلوگيری شود.
 ٢ــ کليه وسايل ضدعفونی شوند.
 ٣ــ محتويات کندو از قبيل زنبور، قابها، گونی روی کندو را بايد سوزاندو از بين برد.
 ٤ــ چنانچه کندو قوی باشد و يا بيماری در منطقه شايع شده باشد، میتوان از سولفاتيازول و يا آنتی بيوتيکهای نظير ترامايسين و استرپتومايسين استفاده کرد.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری