داشت کلزا- مبارزه با آفات وبیماریها

مبارزه با آفات وبیماریها بخشی از اعمال زراعی است که در مرحله داشت در مزرعه کلزا صورت میگیرد ازمهمترین آفات میتوان به شته مومی وکک وسوسک گرده خوار ومنداب وسفیده رگبرگ کلم وپرندگان اشاره نماییم .شته مومی کلم مهمترین آفت کلزا هست که به برگ ووساقه وگلچه وکپسولهای درحال رشد کلزا حمله نموده وبا مکیدن شیره نباتی باعث کاهش شدید فرایند رشد وایجاد بدفرمی میشوداین آفت در سراسر مناطق ایران پراکنده است در اسفندماه بحالت طغیانی درآمده وبه مزارع آسیب میزند برای مبارزه با این آفت استفاده از آفت کش های سیستمیک نظیر متاسیستوکس بمیزان۱/۵لیتر در هکتار واکاتین بمیزان ۲لیتر درهکتار ودیمیکرون ۰/۵لیتردرهکتار وپریمور یک لیتر درهکتار توصیه میشود.کک ازآفات مهم کلزا درمراحل اولیه رشد است که به کوتیلدون یا لپه های درحال بیرون آمدن حمله کرده وآنهارا سوراخ سوراخ میکند برای  مبارزه میتوان از سموم فوزالون به نسبت ۲تا۲/۵لیتر درهکتار ویا دیازینون به نسبت ۱تا۱/۵لیتردرهکتار ویا اکامت به نسبت ۱/۵تا۲لیتر درهکتار استفاده نمود.
سوسک گرده خوار از دیگرآفات مهم کلزا است که درمراحل غنچه دهی  وگلدهی به مزرعه حمله کرده وخسارات شدیدی برجای میگذارد این آفت با تغذیه از گرده گلهای کلزا گرده افشانی وتشکیل کپسول را مختل نموده وباعث کاهش عملکردمیشود برای مبارزه با این آفت میتوان از سموم فوزالون بمیزان ۲/۵لیتردرهکتار و اندوسولفان بمیزان ۳تا۳/۵لیتردرهکتار  استفاده نماییم.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: مبارزه با علف های هرز کلزا

سوسک منداب نیز آفتی است که در مرحله روزت به کلزا حمله کرده وبا تغذیه از برگهای گیاه مقاومت گیاه را بسرما کاهش میدهدونهایتاً عملکرد را کاهش میدهد برای مبارزه با این آفت از سموم  فوزالون بنسبت۲تا۳لیتر درهکتار ودیازینون به نسبت۱تا۱/۵لیتر واکامت بمیزان ۱/۵تا۲لیتر استفاده میشودسفیده  کلم ازدیگر آفات این گیاه روغنی است که لاروهای آن روی بوته ها از  برگهای ساقه  گل دهنده وجوانه های انتهایی تغذیه کرده وخسارت وارد می آورند.برای کنترل بهتراست از سم فوزالون  یا نواکرون به نسبت ۱/۵تا۲/۵لیتر درهکتار استفاده نمود.
پرندگان نیز در مناطق معتدل وگرم به گیاهان جوان کلزا خسارت وارد میسازند برای کاهش خسارت میتوان از طریق ایجاد صدا ومترسک وهمچنین کاشت بموقع استفاده نماییم.کلزا درخانواده  (شب بوییان)زندگی میکرده که  تعدادی از علفهای هرز متداولی همچون خردل وعلف  فلفلی  دراین خانواده وجود دارند  وبسیاری از امراض که روی این گیاهان موثرهستند وایجاد خسارت میکنند میتوانند کلزا را هم آلوده نمایند.

سایر مطالب مفید در کشتیار: شرایط پرورش کپور ماهیان

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا