عوامل موثر در مقاومت به سرمای درختان میوه

کمبود یا زیادی عناصر غذایی

تغذیه کافی درختان میوه با کودهای حاوی پتاسیم و فسفر مقاومت به سرمای آنها به ویژه نسبت به سرمای سخت زمستان بیشتر می کند. از طرف دیگر افراط در تغذیه با کود های حاوی نیتروژن باعث کاهش مقاومت درختان در برابر سرما و یخبندان می شود . حالت مشابهی در اثر زیادی نبتروژن گیاهان و حساسیت آنها در برابر آفات و بیماری ها نیز دیده می شود . کودهای نیتروژنی در اواخر فصل رشد ضمن افزایش حساسیت بافت ها و اندام های درختان میوه به سرما های سخت زمستان موجب تاخیر در خزان طبیعی و استراحت درخت شده آنهارا نسبت به سرمای زود رس پاییزه نیز حساس و آسیب پذیر می کند .

تراکم محصول سال جاری

میوه ها مهمترین مرکز مصرف در درختان میوه با شمار می آیند. تراکم بیش از حد محصول طی فصل رشد باعث رقابت هر چه بیشتر میوه ها در جذب و مصرف کربوهیدرات تولیدی با سایر مراکز مصرف درخت شده و باعث ضعف عمومی ان می شود . ضعف درخت مقاومت ان را در برابر سرما تقلیل می دهد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: معرفی محصول هلو و تاریخچه

آبیاری

افراط یا تفریط در مقدار ابیاری و یا انجام بی موقع باعث کاهش مقاومت درخت در برابر سرما می شود . ابیاری در پایاان فصل رشد درخت اثری همانند استعمال کود نیتروژنی داشته و با تحریک به رشد رویشی درخت آن را در برابر سرما حساس و ناپایدار می کند. از طرف دیگر کمبود آبیاری در فصل رشد بویژه در اواسط شهریور باعث ضعف عمومی درخت و نهایتا حساسیت آن به یخبندان می شود .

قدرت درخت

همانطوری که در موارد بالا ذکر شد هر عاملی که قدرت درخت را کم کند بطور مستقیم مقاومت آن را در برابر سرما و یخبندان کم خواهد کرد .عواملی مثل کمبود عناصر غذایی(عناصر کم مصرف و پر مصرف) مسمومیت عناصر خاک نامطلوب تهویه نا کافی نا سازگاری پایه غالب بودن علف های هرز عدم تابش آفتاب کافی به درختان و .... از جمله عوامل موثر در کاهش قدرت درخت هستند.

درجه حرارت های شرایط قبلی

درختان جهت ورود موفق به دوره رکود که برای آنان بیشترین مقاومت در برابر یخبندان فراهم می کند نیاز مند تغییرات تدریجی شرایط محیطی بویژه درجه حرارت هستند. سقوط ناگهانی درجه حرارت در اوخر دوره رشد ار مقاومت آنها نسبت به یخبندان میکاهد. بنابراین درجه حرارت های شرایط قبلی بر میزان مقاومت درختان موثر است.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: عوامل موثر در مقاومت به سرمای درختان میوه

هرس در فصل رشد

هرس در اواخر فصل رشد به عات تحریک رشد درختان موجب کاهش مقاومت آنها در برابر سرمای زمستان می شود . زیرا در این شرایط شاخه های جدید تولید شده فرصت کافی برای چوبی شدن نخواهد داشت . علاوه بر این در محل های برش هرمون اکسین تولید شده به همراه هرمون اتیلن ضمن تولید بافت بی حفاظ کالوس این محا ها را در برابر یخبندهای زمستانی آسیب پذیر می کند . اثر ثانویه اکسین در هرس پاییزه تاخیر در آغاز رکود می باشد که خود عاملی در کاهش مقاومت درخت محسوب می شود . به همین خاطر در مناطق سرد سیر باید از هرس درختان میوه در پاییز تا اواخر بهمن اجتناب کرد.

شروع بیماری یا آفت

الودگی درختان میوه به بیماری و آفات باعث ضعف درخت اخلال در آغاز رکود و حساسیت آنها در مقابل سرما و یخبندان می گردد.

سایر مطالب مفید در کشتیار: نیازهای آب و هوائی سیب در طی مراحل رشد و نمو و رسیدن میوه