آب و هوا و مراحل تولید بادمجان

کشت نشاء بادمجان را در گلخانه های حاجی آباد(80-90درصد)، رودان و اصفهان انجام می گردد. از نیمه مرداد به انتقال خزانه به زمین اصلی انجام می گردد.ارقام مختلف مثل ارمغان ،اسکارلاتا،هادرین،جن تو (زودرس تر )هیبرید، ارقام محلی کمتر به میوه دهی می نشیند. آفات و بیماری های بادمجان مگس سفید ،مگس مینوز،(شب پره مینوز گوجه فرنگی)در هوای گرم فعالیت دارند در اوایل کشت که هوا رو به خنکی است. باران ، رطوبت، دمای زیاد (بالا35-40)، که در ارقام جدید به گرما حساس اند و در مرحله گلدهی تنش ایجاد می کنند. فاصله بین چین ها اوایل بین 10 تا 15 روز و بعد 4 تا 5 روز می رسد. تا آخر فروردین برداشت ادامه دارد. کود دهی و آب دهی در مرحله داشت ادامه دارد. تعداد چین تا پایان برداشت 8-13 چین می باشد. رقم های هیبرید پر محصول، زود رس و به گرما حساس اند.

سایر مطالب مفیید در کشتیار: توصیه های فنی کشاورزی

در انتقال نشاء در دمای بالا و رطوبت بالای 70 تا 80 درصد، سفیدک پودری، سفیدک داخلی،لکه موجی یا آلترناویا از مهمترین بیماریهای بادمجان می باشد. با افزایش دما و رطوبت بیماری قارچی افزایش پیدا می کند. در گوجه و فلفل بیماری در افزایش دما و باران(رطوبت) زیاد می شود. در طول کشت سم پاشی می کنند در شبنم و رطوبت مقدار سم پاشی بیشتر می شود.