تغذیه و کود دهي درخت گردو

قبل از کاشت نهال گردو بايد نيرو بنيه ي خاک از لحاظ عناصرخاک مانند:ازت- پتاسيم-فسفر-آهن-روي-مس-منگنزوکلسيم و…که توسط کارشناسان تعيين مي شودغني شود. اين عناصر بايستي همراه خاک مخلوط ودر چاله هاي حفر شده ريخته شود.نوع کود وميزان آن بستگي به نوع خاک دارد.تقويت خاک قبل از کشت بسيار مفيد ودر رشد درخت مؤثر است.وچون درخت گردو در سالهاي اوليه رشد وريشه بندي زيادي دارد کودهاي آلي (کود حيواني)بايستي همراه کودهاي شيميايي در زمستان بصورت چال کوددر سايه انداز درخت داده شود.چال کود گودالي به عمق يک متر وعرض ۴۰ سانتيمتر وبطول يک متر است.که در سايه انداز درخت حفر مي گردد.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: هرس کردن درختان گردو

براي يک درخت ۱۵ ساله گردو يک کيلو گرم سولفات پتاسيم ۵۰۰گرم سولفاتروي ۵۰۰ گرم سولفات آهن روي کودهاي آلي(حيواني)ريخته وباقيمانده ي چاله را با برگهاي خشک پر ميکنند وروي آنها خاک مرغوب مي ريزند.کودهاي ازته شامل نيترات و اوره مي باشد.که در دو نوبت به درخت گردو داده مي شوند.چنانچه از نظر کمبود آب محدوديت نباشد.در نوبت اول در اسفند ماه مقدار ۳۰۰گرم نيترات آمونيم ودر اوايل خرداد ماه هم ۳۰۰ گرم نيترات آمونياک به درختان داده ميشود.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو