علف های هرز کاشت بادمجان

علف های هرز  خسارت زا غالب محصول بادمجان

 

علف های هرز باریک برگ خسارت زا غالب

 

نام علف های هرز باریک برگ خسارت زا غالب

زمان رشد و فعالیت

روشهای مبارزه غیر شیمیایی

نام سموم/دز مصرفی/تعداد دفعات سمپاشی

پنجه مرغی

در طول فصل کشت

وجین دستی

نابوئس،گالانت،سوپرگالانت (2 در هزار)

جوموشی

در طول فصل کشت

وجین دستی

نابوئس،گالانت،سوپرگالانت (2 در هزار)

دم روباهی

در طول فصل کشت

وجین دستی

نابوئس،گالانت،سوپرگالانت (2 در هزار)

 

با کشتیار بیشتر بدانیم: برداشت محصول بادمجان

 

علف های هرز پهن برگ خسارت زا غالب

نام علف های هرز پهن برگ خسارت زا غالب

زمان رشد و فعالیت

روشهای مبارزه غیر شیمیایی

پنیرک

در طول فصل کشت

وجین دستی

سلمه تره

در طول فصل کشت

وجین دستی

علف شور

در طول فصل کشت

وجین دستی