چرا باید از آبیاری درختان میوه در هنگام گلدهی خودداری کرد


مدیریت صحیح آبیاری در زمان گلدهی

♧در شرایط غرقابی که پس از آبیاری ایجاد می شود، تا مدتی اکسیژن خاک کم و دی اکسید کربن زیاد و در کنار آن متان و متیل نیز افزایش می یابند مجموع این شرایط باعث تولید هورمون بازدارنده اسید آبسیزیک در گیاه می شود که زیادی این هورمون باعث ریزش گل ها و برگ ها می گردد.