برگدهی شبانه روزی در روزهای اوج برگ خواری ابریشم

این فعالیت در این مرحله بسیار حائز اهمیت می باشد؛که در صورت اطلاع از وقوع بارندگی در این روزها ( پنج روز حیاتی پرخوری)، بایستی برگهای مورد  نیاز تهیه شده و با نگهداری مناسب (ممانعت از خشک شدن ) برای تغذیه کرم مورد استفاده قرار گیرد. (این مرحله  آخرین بخش از فعالیت کرم ابریشم برای اقدام به  پیله تنیدن می باشد و   حدو د پنج روز ادامه دارد) در این روزها کرمهای ابریشم که تقریبا به حد اکثر رشد ظاهری خود رسیدهاند به شکل جنون آمیزی برای دریافت حد اکثری مواد غذائی اقدام به برگ خواری می کنند.