استخرهاي پرورش ماهي قزل آلا

        مساحت مزارع خاكي پرورش ماهي قزل آلا بیشتر 5/0 تا 2 هكتار است و تعداد مزارعي كه بزرگتر از اين مساحت باشد خيلي اندك است . تعداد و تناسب استخرها و تاسيسات بستگي به هدف مزرعه دارد و اگر مزرعه قصد تکاپو در تمامي گامهای توليد دارد بايد داراي استخرهاي مولدين ، ساختمان انكوباسيون ، ساختمان تخم كشي ، استخرهاي نوزادگاه و استخرهاي پرواري باشد. ولي اگر توليد كننده قصد دارد تنها ماهي گوشتي توليد كندمي تواند داراي استخرهاي پرورش ماهيان در سنين گوناگون باشد.

با کشتیار بهتر بکاریم:  نیازهای زیستی قزل آلای رنگین کمان

شكل استخر ها مي تواند طويل وباريك يا گرد با جريان دوراني و …. باشد كه هر يك داراي مزايا و معايب خاص خود است .بيشتر استخرها از بتون ساخته شده يا از حوضجه هاي پيش ساخته فايبر گلاس استفاده مي شود .رايج ترين نوع استخر پرورش در ايران كانال هاي بتوني به طول 25ـ30 و عرض 2/5ـ3متر است . ولي در كشورهاي اروپايي بیشتر استخرها با همين ابعاد و حتي بزرگتر ولي خاكي ساخته مي شود و نسبت طول به عرض 9ـ10 به 1 است .