بیماری سوختگی ساقه و غلاف و پوسیدگی بذر سویا

سوختگی ساقه و غلاف و پوسیدگی فوموپسیسی بذر
      قارچ های Diaporthe phaseolorum var. sojae(Ana:Phomopsis sojae)  و Phomopsis longicolla دو گونه عامل این بیماری هستند. این بیماری در زمان رسیدگی و تاخیر در برداشت شدت می یابد و باعث پوسیدگی بذر همراه با سوختگی ساقه و غلاف می شود که قابلیت جوانه زنی بذر را کاهش می دهد. نشانه مشخص سوختگی ساقه و غلاف شامل ردیف های خطی از لکه های سیاه روی  ساقه  بالغ سویا می باشد. این اندام های  باردهی فلاسکی شکل به عنوان پیکنید شناخته می‌شوند و می تواند در طول فصل روی  دمبرگ یا ساقه مرده دیده شوند. در زمان رسیدگی غلاف، بذر آلوده شده،ترک خورده و چروکیده شده و اغلب با کپک سفید پوشیده می شود. با کاشت بذر آلوده، پوسیدگی بذر یا سوختگی گیاهچه اتفاق می افتد.
      روش های مدیریت این بیماری شامل استفاده از ارقام مقاوم، خودداری از کشت بذور آلوده، تناوب زراعی با گیاهان غیر میزبان مانند ذرت، برداشت به موقع ارقام زودرس، استفاده از قارچکش های برگی  مناسب برای جلوگیری از آلودگی بذر، ضد عفونی بذر با قارچ کش های مناسب.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کشت سویا