نیاز گرمایی درختان سیب

جلبک‌ها ساده‌ترین موجودات دارای کلرفیل هستند که از تنوع زیادی برخوردار هستند. جلبک‌ها از میکروجلبک های تک سلولی تا ماکرو جلبک‌هایی همچون کتانجک را شامل می شوند. آن‌ها در مقایسه با پیکر سبز تمامی گیاهان موجود در جنگل ها، مراتع و حتی اراضی کشاورزی بیش از 85 درصد کل فرآیند فتوسنتز را به عهده دارند.

 هر گیاهی  برای تکمیل مراحل چرخه  رشد نیازمند مقدار مشخصی از دما است . درجه روزهای رشد –واحدهای گرما- واحدهای گرما  ی ویژه  یا واحدهای رشد نیز نامیده میشود. معنی ساده ان ارتباط رشد و نمو گیاه با دمای هواست. با مفهوم درجه روز رشد  تصور میشود که رابطه مستقیم و خطی بین رشد و دما وجود دارد.  درجه روز رشد با این تصور شروع میشود که رشد گیاه به کل مقدار گرمایی که گیاه  در طی حیاتش در معرض ان قرار میگیرد بستگی دارد (هاریال اس ماوی 1388) نیاز گرمایی سیب از زمان گلدهی تا رسیدن میوه ها 2000-900 درجه روز می باشد

در کشتیار بیتشر بخوانیم: کلیات نیازهای آب و هوائی محصول سیب


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی سیب