نیاز های زیستی غیر آب و هوایی کپور ماهیان

الف - آب : مهمترین نیاز زیستی کپور ماهیان آب است که از منابع مختلفی نظیر چاه، چشمه، رودخانه و قنات تامین می شود. آب مورد استفاده برای پرورش در طول دوره باید از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، ضمن این که به ازای هر هکتار سه تا پنج لیتر در ثانیه آب لازم است.
ب – اکسیژن محلول آب : ورودی استخر باید از میزان اکسیژن مناسبی بر خوردار باشد. بهترین مقدار اکسیژن محلول در آب پنج تا شش میلی گرم در لیتر است و مقدار آن نباید از دو میلی گرم در لیتر کمتر شود.
ج – درجه حرارت : دمای مناسب آب برای پرورش کپور ماهیان 25 تا 18 درجه سانتی گراد است و نباید حداکثر از 30 درجه سانتی گراد تجاوز کند. بدیهی است هر چه درجه حرارت آب استخر در طول دوره پرورش به دمای 25 درجه سانتی گراد نزدیکتر باشد، طول دوره کوتاه تر خواهد بود و ماهی ها زودتر به وزن مورد نظر خواهند رسید.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: شرایط پرورش کپور ماهیان

 د – PH یا اسیدیته : اسیدیته آب در دامنه هفت تا هشت برای کپور ماهیان مطلوب است.
ح – سختی : بهتر است میزان سختی آب برای پرورش ماهی در حدود 100 تا 3000 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم باشد.
و – خاک : زمین مورد استفاده برای استخرهای پرورش کپور ماهیان خاکی است و باید از بافت مناسبی به این منظور برخوردار باشد. بافت خاک محل مورد نظر باید به گونه ای باشد که قدرت نگهداری آب را در حد مناسبی داشته باشد، چرا که در غیر این صورت آب استخرها مدام کاهش پیدا می کند و احتیاج به آب ورودی زیادی خواهد داشت. البته زمینهایی را که قدرت نگهدارندگی آب در آنها کمی پایین است، می توان با اضافه کردن مقداری خاک رس اصلاح کرد. خاک مناست برای این منظور باید دارای حداقل 25 درصد خاک رس باشد.