تعیین وجود استرس گرمایی در گله

برخی شاخص ها از جمله تعداد تنفس و دماي رکتال در ارزیابی استرس گرمایی مهم هستند. چنانچه دماي رکتال 4/39 درجه سانتی گراد و تعداد تنفس بالاي 100 عدد در دقیقه باشد نشان دهنده ي یک استرس شدید است. براي اثبات این رخداد باید دما در10 گاو اندازه گیري شود، اگر بیشتر از7 گاو دماي بالاي 4/39 درجه سانتی گراد داشته باشند، احتمال وجود استرس گرمایی بیشتر است. در استرس شدید گرمایی دماي رکتال گاوها از40 درجه سانتی گراد بیشتر خواهد شد. همچنین اگر7 گاو در بین10 گاوي که تنفس آنها اندازگیري می شود، تعداد تنفس بیشتر از80 عدد در دقیقه باشد نشانه مشخصی از استرس گرمایی است و اگر5 گاو تنفس بالاي 100 تا در دقیقه داشته باشند، باید اقدامات فوري براي استرس گرمایی انجام داد. همچنین اگر ماده خشک مصرفی و تولید شیر به میزان 10درصد کاهش پیدا کند می توان گفت گاوها در معرض استرس گرمایی هستند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: استرس گرمايي و استرس اكسيداسيوني

به طور کلی قضاوت در مورد اینکه آیا حیوانات در محیط گاوداري چه حد تحت استرس گرمایی هستند کار سختی میباشد. امروزه نشان داده شده که تجهیزات مادون قرمز روش کم هزینه اي براي تخمین دماي سطحی بدن حیوانات است. اگردماي سطح پوست بدن کمتر از35 درجه باشد شیب حرارتی بین پوست و مرکز بدن به اندازه ي کافی هست که استفاده از هر4 روش کاهش حرارت موثر باشد. به علاوه سنجش دما با این روش از مسافت دور نیز امکان پذیر است و نیازي به محدود کردن حرکت حیوان نیست. اخیراً محققان توانسته اند با استفاده از ابزار داخل واژنی که به سیدر وصل می شود دماي مرکزي بدن حیوان را اندازه گیري کنند. این ابزار در واژن گاو می ماند و می تواند دماي مرکز بدن را هر60 ثانیه و حداکثر تا 6 دقیقه اندازه گیري کند. این تکنولوژي داراي این مزیت است که می تواند دماي بدن دام را در طی 24 ساعت شبانه روز در هر نقطه از گاوداري که باشد ثبت کند.