لایه بندی حرارتی استخر ماهیان گرم آبی

پدیده لایه بندی حرارتی یکی از اثراتی است که در دریاچه های عمیق اتفاق می افتد. در این حالت کیفیت آب در اعماق پایین مخزن سدها و یا دریاچه ها ، دچار تغییر می شود. در پدیده طبقه بندی حرارتی، مخازن آب دریاچه ها به سه لایه زیر تقسیم می شود : 
1 –لایه فوقانی یا بالای آب Epilimnion
2 – لایه میانی Metalimnion یا Thermocline
3 – لایه پایین Hypolimnion

در کشتیار بیشتر بخوانیم: واژگونی نابهنگام پاییزی در استخر