آبگیری و کود دهی استخر های پرورش میگو

تامین آب استخر های پرورش میگو در سیستمهای پرورشی ایران معمولا از طریق کانالهای ارتباطی با دریا وپمپاژ صورت می گیرد وهمان طور که گفته شد، آب مورد نیاز از مکانی تامین می شود که آب آن کیفیتی مطلوب داشته باشد. حال اگر به عللی منبع آبی دچار آلودگی وکدورت شده باشد، بهتر است چند روز صبر کرد تا آب ساکن واز بار آلودگی یا کدورت آن کاسته شود. آبگیری استخرهای پرورشی میگو خود نیز دو مرحله است :
آبگیری اولیه
در این مرحله استخر ها را به ارتفاع 40سانتی متر آبگیری می کنند، سپس عملیات مبارزه با موجودات نا خواسته وکوددهی اولیه را انجام می دهند.

الف) مبارزه با موجودات ناخواسته: در هنگام آبگیری استخرها ممکن است موجودات مختلفی همراه با آب ورودی یا از طریق محیط اطراف به آب رخنه کنند. برای مبارزه با این عوامل در مرحله اول بانصب توری در محل پمپاژ آب ومحل ورودی استخر از ورود این موجودات جلوگیری می کنند. علاوه براین تدابیر اگر باز هم با عوامل مزاحم مواجه شدیم به مبارزه شیمیایی رو می آوریم. به این منظور از تفاله تخم چای، سم سوین، گرد تنباکو وریشه گیاه دریس استفاده می شود.
 
ب) کود دهی اولیه:  
برای آماده سازی اولیه استخر قبل از رها سازی بچه میگوها، بعد از آبگیری مقدماتی 80تا100 کیلو گرم کود مرغی یا 50 کیلو گرم کود شیمیایی به ازای هر هکتار به آب اضافه می کنیم که این مقدار کود به صورت یکنواخت در سطح استخر پاشیده می شود. اگر خاک استخر از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد، مقدار کود مصرفی کمتر خواهد بود.

دو روش برای کوددهی استخرهای پرورش میگو معمول و مورد استفاده می باشد. روش اول رقیق وحل کردن کود شیمیایی با آب به نسبت یک به ده در مخازن پلاستیکی و سپس پخش یکنواخت آن در سرتاسر سطوح استخر و دومی قرار دادن کود در کیسه های رطوبت پذیر و سپس استقرار آن در مکانهای مختلف استخر به منظور حل شدن تدریجی آن در درون آب استخرمی باشد.
بعد از آماده سازی استخرهای پرورش میگو ابتدا استخرها را تا عمق 80 سانتی متر آبگیری و سپس اقدام به انجام کوددهی به روش اول می نمایند در زمان کودهی بایستی دریچه خروجی آب استخرها کاملاً بسته شده و بهتر است کودهی در اوایل صبح بعد از طلوع آفتاب انجام گیرد.قبل از ذخیره سازی بچه میگو در استخرهای پرورشی و به منظور ایجاد شکوفایی پلانکتونی کوددهی در این استخرها در طی چند مرحله انجام می پذیرد که شامل میزان پایه یا تشویقی، میزان ثانویه، میزان سومی و دیگری میزان حفظ و نگهداری شکوفایی پلانکتونی می باشد. برای آماده سازی اولیه استخر قبل از رهاسازی بچه میگوها، بعد از آبگیری مقدماتی 80 تا 100 کیلوگرم کود مرغی یا 50 کیلوگرم کود شیمیایی به ازای هر هکتار به آب اضافه می شود که این مقدار کود به صورت یکنواخت در سطح استخر پاشیده می شود. اگر خاک استخر از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد، مقدار کود مصرفی کمتر خواهد بود. کود دهی اولیه سبب آمادگی استخر از لحاظ غذای طبیعی نظیر زی شناوران گیاهی  و جانوری  و موجودات کفزی می شود که در نتیجه آن غذای بچه میگوها در روزهای اول رهاسازی در استخر فراهم می شود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: ساختار استخرهای پرورش میگو

مرحله دوم آبگیری
معمولا دو یا سه روز پس از آبگیری اولیه، حالت لب لب پدید می آید، یعنی در تمامی سطح استخر زی شناوران رشد وتوسعه می یابند.
پس از باروری استخر، مرحله دوم آبگیری انجام می شود. در این مرحله از آبگیری باید توجه کرد که موجودات مزاحم از طریق آب ورودی به داخل استخر نفوذ پیدا نکنند چرا که در این مرحله امکان ضد عفونی کردن واز بین بردن آنها همانند مرحله اول آبگیری وجود ندارد، بنا بر این انجام مراقبت های ویژه در این زمینه ضروری است( نصب توری و جلو گیری از ورود عوامل هرز به طرق مختلف) . در این مرحله استخر تا ارتفاع یک متری آبگیری می شود ومی توان نسبت به انتقال لارو میگو به آن اقدام کرد.
 

در کشتیار بیشتیر بخوانیم: مرحله میگوی نابالغ یا میگوی جوان