یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

پوسیدگی ریشه وطوقه ناشی فیتو فتورا

پوسیدگی ریشه وطوقه ناشی فیتو فتورا
تعدادی از گونه های phytophthora spp موجب پوسیدگی ریشه ،پوسیدگی طوقه یا هر دو می شوند.علائم عمومی بیماری بصورت برگهای کوچک زرد ،خزان زود هنگام کاهــش عملکرد ،خشکیدگی سر شاخه ها و بالاخره از بین رفتن و مرگ درخت است. علائم بیماری بسته به گونه فیتوفترا، درجه حرارت، رطوبت خاک و مقاومت نسبی پایه به تدریج در برخی سالها ظاهر می شود پوسیدگی طوقه ابتدا به صورت لکه های متعدد در اطراف طوقه ظاهر شده که در مراحل بعد این لکه ها به هم پیوسته تنه درخت را احاطه کرده و موجب مرگ آن می شود .پوسیدگی ریشه ابتدا در نتیجه آلودگی ریشه های بزرگ و کوچک شروع می شود ودر مراحل بعد ی سیستم داخلی ریشه تخریب می گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: پوسیدگی زغالی گردو

حتی در صورت استفاده از سموم گازی نیز ریشه کن کردن فیتوفترا از خاک غیر ممکن است. بنابراین تدابیر پیشگیری کنند، مثل زهکشی مناسب جلوگیری از آلودگی هنگام عملیات زراعی ،محافظت محل پیوند و قرار دادن آن در بالاتر از سطح خاک و استفاده ازپایه های بسیار مقاوم برای مبارزه با پوسیدگی ریشه وطوقه باید در نظر گرفته شود.