یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

عوامل موثر بر استرس گرمایی دام

1-    استرس گرمایی با سن گاو رابطه مستقیم دارد. هرچه سن بالاتر می رود دام نسبت به درجه حرارت بالا آسیب پذیر تر می شود.
2-    میزان استرس گرمایی با رطوبت نسبت مستقیم دارد.
3-    تفاوت دمای شب و روز یک عامل تشدید کننده در استرس گرمایی می باشد
4-    سرعت عبور هوا در سالن با استرس گرمایی نسبت عکس دارد یعنی اگر دما را روی 40 درجه ثابت نگه داریم و هوا را به جریان در آوریم دام احساس خنکی خواهد داشت.
5-    از 27-19 درجه سلسیوس اقتصادی ترین دما برای پرورش دام محسوب می شود. در این محدوده کمترین انرژی نگهداری صرف شده لذا بخش اعظمی از انرژی صرف تولید شیر میشود. از 27 درجه به بالا انرژی نگهداری زیاد می شود زیرا مکانیسمهای دفع حرارت، انرژی مصرف می کنند. در دمای بحرانی که 33 درجه است در کنار افزایش انرژی نگهدارنده، کاهش اشتها نیز وجود دارد که دریافت انرژی را نیز کم می کند. عکس العمل دامها در این شرایط استفاده از ذخایر بدن می باشد.