نیاز آبی باغ های گردو

بر اساس مطالعات موردی انجام شده در حوضه آبریز باباپیر و قلعه نوروز مجموع نیاز آبی درخت گردو در شهرستان تویسرکان در دوره رشد به طور متوسط 826 میلی متر است که از این میزان 600 میلی متر نیاز خالص آبیاری می باشد و باید از طریق آبیاری در طی دوره رشد گیاه بر طرف شود. آب و عناصر غذایی مورد نیاز گیاه از طریق ریشه جذب و در اختیار گیاه گذاشته می شود گسترش ریشه درخت گردو بستگي به نوع خاك دارد طوری كه در خاك هاي عميق با بافت نرم گسترش آن زياد و می تواند تا عمق 3.6 متر در داخل زمین نفوذ کرده و بیش از 6 متر ( 1.5 تا 3 برابر سایه انداز درخت) در جهات مختلف گسترش یابد و به طور شایسته ای از رطوبت خاک استفاده کند. ولی در زمين هاي نامساعد و سنگلاخي گسترش ريشه محدود مي گردد و حساسیت درخت را به تنش آبی افزایش می دهد به گونه ای که تنش آبی در طی سال باعث خشك شدن سر شاخه ها و تنش آبی دوره ای (خشکسالی ها) خشک شدن درخت را به دنبال دارد.

با کشتیار بهتر بکاریم: گیاه شناسی درخت گردو

همچنین مطالعات انجام شده در مورد آبياري نشان مي دهد كه ريشه هاي گردو در خاكهاي شني لومي رطوبت را از عمق 3 متري خاك جذب مي كنند و 80% از رطوبت جذب شده از عمق 2 متري به بالا می باشد ولي در خاكهاي سنگين،  قسمت زيادي از آب جذب شده از قسمت فوقاني و از عمق يك متري خاك صورت مي گيرد. با این وجود در مناطقی که نیاز آبی درختان گردو از طریق بارندگی تأمین نمی شود ضمن اینکه آبياري درختان بسيار ضروري است برای درختان پيوندي و درختان جوان که هنوز ریشه های کمتری دارند باید با فاصله زمانی کمتری صورت گیرد ولي درختان بالغ با افزايش و گسترش ريشه ها، به ميزان بیشتر می توانند تنش های آبی را تحمل کنند. به طور کلی درختان گردو می توانند کمبود آب را به میزان حداکثر 19% از نیاز آبی دوره رشد (150 میلی متر از 800 میلی متر) تنها برای یک سال بدون خسارت جدی تحمل کنند ولی با تکرار کمبود آب و دوره ای شدن آن در بیش از یک سال حتی با درصد های پایین تر درختان با خسارات زیادی مواجه می شوند.

با کشتیار بهتر بکاریم: آفات- شته خالدار گردو

بر اساس آمار ثبت شده در ایستگاه هوا شناسی سینوپتیک تویسرکان از سال آبی منتهی به 1391  تا 1394 طی چهار سال متوالی در این منطقه خشک سالی حاکم بوده طوری که میزان بارندگی در سال 1391 با 10% ، سال 1392 با 27% ، سال 1393 با 20% ، و سال 1394 با 24% ، کاهش رو به رو بوده است حاکمیت این دوره خشکسالی اقلیمی در منطقه به تدریج خشکسالی های کشاورزی و هیدرولوژیکی را نیز در منطقه به همراه داشته است.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو