زمان آبياري گیاه کلزا


كمبود آب اثر سويي بر عملكرد دانه كلزا مي گذارد. تاخير در آبياري دوم موجب تاخير در رشد اوليه و نرسيدن كلزا به روزت مناسب و كاهش مقاومت آن به سرما مي گردد. حساسترين زمان براي آبياري ،مرحله گل دهي و اوايل كپسول بندي مي باشد و كمبود آب در اين مرحله موجب كاهش تعداد كپسول و دانه بندي و نيز كوچك ماندن دانه ها و كاهش درصد روغن دانه مي گردد. در بيشتر مناطق ،2 تا 3 نوبت آبياري در پاييز و 3 تا 4 نوبت آبياري در  بهار ( مراحل ساقه دهي،  گل دهي،كپسول دهي و پر شدن دانه) مورد نياز است. اين موضوع بستگي به شرايط محيطي ،ميزان نزولات آسماني،دماي محيط و ميزان تبخير دارد. در صورتي كه در طول دوره رشد و نمو گياه،حدود 25 تا 30 ميلي متر نزولات جوي به طور يك جا حادث شود،مي توان آن را به عنوان يك نوبت آبياري قلمداد نمود.زمان آخرين آبياري در كلزا  زمان 20 درصد رسيدگي كپسول هاي ساقه اصلي مي باشدو تاخير در اين زمان نه تنها باعث افزايش عملكرد دانه نمي شود بلكه موجب تحريك رشد رويشي و ايجاد شاخه هاي جانبي جديد و عدم رسيدگي يكنواخت محصول مي گردد و كيفيت محصول را شديدا كاهش مي دهد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا