نیاز به گرما برای درختان بادام

وقتی نیاز سرمایی درخت بادام تامین شد، در اواخر فصل زمستان به راحتی به گل می نشیند و این امر خطر خسارت ناشی از یخبندان های بهاره را به سبب زودگلدهی در پی خواهد داشت. با بررسی های انجام شده در محیط های کنترل شده، بعضی از ارقام بادام با وجود اینکه نیاز کمتری به سرمای زمستانه دارند ولی به علت توقع زیاد به گرما به راحتی قادر به گل کردن نبوده و در شرایطی شروع به گلدهی می کنند که درجه حرارت محیط به 18 درجه سانتیگراد رسیده باشد. تعداد زیادی از ارقام نیز وجود دارند که اگر میزان سرمای مورد نیاز آنها تامین شده باشد، حتی در حرارت های پایین، شروع به گل کردن می نمایند.

با کشتیار بهتر بکاریم: فصل گلدهی درختان بادام


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری