سن هاي زيان آور پسته

سن هاي زيان آور در باغات پسته عمدتا متعلق به خانواده سن هاي بد بو و سن هاي بذر خوار و سن هاي گياهي بوده و از آفات مهم پسته محسوب مي گردند كه شامل سن سبز با لكه سفيد، سن سبز يكدست، سن قهوه اي و سن قرمز مي باشند.
زيست شناسي ( بيولوژي):
زمستان گذراني بصورت حشره كامل زير بوته هاي گياهان و پناهگاه هاي مختلف مي باشد، سنهاي كامل در اوسط فروردين از محل هاي زمستان گذران خارج شده و از ميزبانهاي تازه روئيده به ويژه اسپند تغذيه و بر روي آنها تخم ريزي مي كنند، در صورت نامساعد شدن شرايط طبيعي و خشك شدن ميزبان هاي وحشي و بالارفتن جمعيت به سمت باغات پسته هجوم مي آورند و ابتدا از علف هاي هرز اطراف و داخل باغ هاي پسته و سپس از ميوه هاي پسته تغذيه مي كند ، سن سبز با لكه سفيد و سن سبز يكدست و سن قرمز 3  تا 5 نسل در سال و سن قهوه اي يك نسل در سال دارد.
نحوه خسارت سنها با توجه به مراحل رشد ميوه به شرح زير مي باشد:
 الف : از مرحله تشكيل ميوه تا سخت شدن پوست استخواني:
تغذيه سنها در اين مرحله باعث سياه شدن و ريزش ميوه ها در ابتداي فصل مي گردد. در اين مرحله در اثر تغذيه سنها در روي پوست سبز ميوه، شيره گياهي بصورت قطرات شفافي خارج شده و محل تغذيه كاملا مشخص مي باشد. همچنين در سطح داخلي ميوه ها شبكه هاي تور مانند سفيد رنگي مشاهده مي شود. در روي پوست سبز ميوه ها در مرحله شروع سخت شدن پوست استخواني تا سخت شدن كامل آن لكه هاي قهوه اي رنگي مشاهده مي گردد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم:

در کشتیار بیشتر بخوانیم: گونه ها و گیاه شناسی پسته

ب : از مرحله سخت شدن پوست استخواني تا مغز بندي ميوه ها :
دراين مرحله علائم تغذيه و لكه هاي قهوه اي رنگ در روي پوست سبز رويي پسته مشاهده نمي شود و محل تغذيه سنها در سطح داخلي پوست استخواني به صورت نقاط سياه رنگ ديده مي شود. تغذيه سن از جنين در حال رشد سبب پوكي و اسفنجي شدن جنين و تغذيه از ميوه هایي كه مغز رشد كرده دارند سبب ايجاد لكه هاي نكروزه فرو رفته قهوه اي رنگ بر روي مغز مي گردد . در اين مرحله يعني در مرحله مغز بستن پسته ، سنها بويژه سنهاي سبز و قرمز و قهوه اي ، قادر به انتقال قارچ  nematospora coryliنيز بوده و بيماري ماسوي پسته ( ماستي شدن اطراف مغز ميوه ها ) را بوجود مي آورند.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته