نقش باد در پرورش زنبور عسل

 یکی از پارامترهای هواشناسی محدود کننده و خسارت زا در صنعت زنبورداری باد می باشد بطوری که هرچند پوشش گیاهی منطقه مناسب باشد وجود باد فراوان مانع از کارکرد مناسب زنبور می شود. بدین صورت که فعالیت زنبور عسل در شرایط بادی مختل می شود و از طرفی وجود باد باعث کاهش شهد گیاهی می شود. نفوذ بادهای سرد زمستانه به کندو نیز یکی از دلایل خسارت و مرگ و میر کندوها می باشد. بیشتر در کشتیار: نقش رطوبت هوا در پرورش زنبور


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری