پنج شنبه، 14 مرداد 1400

نکات مراقبتی زمستانه زنبور عسل

١ــ محافظت کندوها از باد. 
٢ــ بايد کندو را به نحوی مستقر کرد که تخته پرواز آن شيبی به طرف جلوی کندو داشته باشد تا نه تنها آب برف و باران به داخل کندو نفوذ نکند بلکه قطرات آبی که درنتيجه ی تنفس زنبوران توليد میشود، درجلوی سوراخ پرواز منجمد نشده زيرا در اين صورت مانع ورود هوا به داخل کندو میشود.
٣ــ کندوهارا بايددرمحلی نگهداری کردکه ازنورمستقيم خورشيددورباشند. البته چنانچه ضخامت بدنه کندو ٣ سانتیمتر باشد، میتوان آن را در هوای آزاد و در مقابل نور مستقيم خورشيد قرار داد. در اين صورت در جلوی سوراخ پرواز آن تخته ای قرار میدهند که مانع ورود برف و باران به داخل کندو شود و هوای مورد نياز زنبوران نيز از اطراف تخته وارد کندو شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: عسل و ترکیبات تشکیل دهنده آن

٤ــ هرگز نبايد در فصل زمستان اقدام به بستن سوراخ پرواز کنيم و در صورت وجود برف در جلوی سوراخ پرواز، بايد  سريعا به پاک کردن آن اقدام کنيم. غفلت دراين کارممکن است باعث مرگ کلنی شود.
٥ ــ برای مطمئن شدن اززنده بودن جمعيت کندو در زمستان هرگز نبايداقدام به برداشتن درب کندو کرد. بدين منظور کافی است گوش خود را به جدار کندو گذاشته و با زدن ضربهای کوچک به وسيله انگشتان که باعث صدای زنبور میشود، پی به زنده بودن جمعيت ببريم.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری