فصل A در منحنی زنبور داری

حفظ حرارت و رطوبت داخل کندو، درصورت نياز، قاب به کندو اضافه می کنیم . باید همیشه دو قاب از کندو جلوتر باشیم ؛ نه بيشتر. از همین ماه باید مراقب تراکم جمعیت در فضای پرورشی باشیم . تراکم جمعیت از عوامل اصلی ایجاد بچه کندو است . بهترین زمان برای تعویض ملکه همین ماه است زيرا احتمال پذيرش ملكه در این ماه بيش از ماه های ديگر است. دراول فروردین یک تغذیه برای زنبور لازم است. در زمان بارندگی هم باید کلونی را تغذیه کرد؛ زيرا علي رغم جريان مناسب شهد ، به علت عدم امکان پروازو نيز افزايش جمعيت ، ممكن است ذخيره ی غذايی کندو پاسخ گوی نيازكلوني نباشد . در نتيجه کلونی براثرگرسنگي ، ضعيف و يا نابود مي شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: فصل B در منحنی زنبور داری


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری