مبارزه با بیماری سفيدك سطحي (حقيقي)

اولین سمپاشی جهت مبارزه با سفيدك سطحي (حقيقي)، زمانی که طول شاخه های جوان ۶-۵ سانتی متر است، دومی قبل از تشکیل گل ها، سومی پس از تشکیل حبه های انگور و چهارمی هنگاميکه حبه های انگور رنگ عوض می کنند.
سموم پیشنهادی گوگرد پودری به مقدار۴۰-۳۰ گیلوگرم در هر هکتار، از گوگرد کلوئیدی در دمای پایین هوا استفاده شود. سموم دیگر عبارتند از دینوکاپ، براندول، فناریمل، تریادیمفن
بهترین راه مبارزه علیه سفیدک حقیقی مو استفاده از گل گوگرد و یا گوگرد قابل حل در آب مانند لوزال به نبت چهار در هزار می باشد. گل گوگرد در دمای بیشتراز 21 درجه سانتی گراد تصعید می شود و گاز حاصل روی قارچ موثر است. دردمای بالاتر از 30 درجه سانتیگراد مقدار گاز حاصل شده زیاد بوده ممکن است سبب سوختگی شود.

با کشتیار بیشتر بخوانیم: مبارزه با بیماری سفيدك دروني(دروغي) انگور

گل گوگرد را بهتر است در فصل زراعی سه نوبت زیر به هنگام صبح به کار برد:
نوبت اول:موقعی که جوانه ها تازه روییده اند و در رویهر شاخه 4 تا 10 برگ وجود دارد.در این نوبت 15 کیلو گرم گل گوگرد در هکتار مصرف می شود.
نوبت دوم:در موقع گل دادن موستان به نسبت 30 کیلوگرم در هکتار مصرف می شود.
نوبت سوم:موقعی است که غوره های ترش ظاهر شده یعنی حدوددو تا سه هفته پس از سمپاشی نوبت دوم به نسبت 45 کیلوگرم در هکتار مصرف می گردد.
در مناطق خشک که احتمال گیاه سوزی در اثر مصرف گوگرد باشد بهتر است از قارچ کش کاراتان به نسبت 1تا 1.5 در هزار علیه این بیماری استفاده نمود.

در کشتیار بهتر بکاریم: کنترل سفیدک سطحی انگور با گوگرد میکرونیزه