جمع آوری و برداشت پیله ها

پس از به خواب رفتن کرم وشروع به پیله بستن (که برای این کار پوشال گذاری ویا وسایلی با حفره های زیاد برای پیله بستن کرمها گذاشته میشود) وپس از اطمینان از اینکه تمامی کرمها پیله بسته اند؛ در یک هوای آفتابی وخوب باید  اقدام به جمع آوری پیله ها نمود. زمان برداشت در موقعیت های مختلف متفاوت است. بهترین زمان برداشت وقتی است که پوست شفیره سخت و قهوه ای شود و این زمان 6 تا 8 روز بعد از پیله تنی است. زمانی که پوست شفیره نرم و زرد است، برداشت پیله سبب صدمه به شفیره و لکه شدن پیله می شود.
زمان مناسب برای برداشت در پرورش بهاره با دمای22 تا 25 درجه ی سانتی گراد، 8-7 روز بعد از پیله تنی و برای پرورش تابستانه – پاییزه (انتهای تابستان و ابتدای پاییز) با دمای 26 تا 28 درجه، 7-6 روز بعد از پیله تنی و برای پرورش پاییزه با دمای 22 تا 25 درجه، 8- 7 روز بعد از برداشت است.
دمای هوا روی مدت زمان کامل شدن شفیه تاثیر دارد و افزایش دما سبب کامل شدن سریع تر شفیره می شود.
افزایش دما تا 30 درجه سبب کاهش این دوره از 6 به 4 روز می شود و اگر دما به 26 درجه ی سانتی گراد افزایش یابد این دوره از 6 به 5 روز کاهش می یابد. در بعضی مناطق ایران دمای محیط در هنگام برداشت پیله بیش از 25 درجه است. اگر دما به 20 درجه سانتی گراد کاهش یابد این دوره از 6 روز به 7 روز افزایش می یابد.

در برداشت پیله ابتدا پیله هایی که تنها یک لایه ی بسیار نازک ابریشمی تنیده اند و شفیره ی داخل آنها مرده و فاسد شده است، همراه با لارو های مرده جمع آوری و معدوم شوند.
در صورتی که زمان تنیدن پیله ها همزمان نیست، پیله به ترتیب آغاز پیله تنیِ، برداشت شوند.
پیله ها روی سطح مناسب پهن شوند تا تنفس شفیره ها مختل نشود.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: توتستان و تهیه برگ توت