شرایط آب و هوایی خسارت زا به کدو

شرایط آب و هوایی خسارت زا به کدو شامل موارد ذیل می باشد.

  -   اوایل بهار خسارت ناشی از سرمازدگی

  -  در هنگام بهار و تابستان: خسارت ناشی از بارش تگرگ

  -  در هنگام بهار و تابستان: خسارت ناشی از رطوبت زیاد هوا که باعث آفت زدگی محصول کدو می شود

  -  زمان برداشت: بارش باران هنگام پهن و خشک کردن کدو ها باعث خرابی و از بین رفتن تخمه ها می شود

  -  زمان سم پاشی: بارش باران بعد از سم پاشی باعث بی اثر شدن اثر سم پاشی  بوته های کدو می شود

بیشتر بخوانیم: عملیات کشاورزی درفصول مختلف بر اساس شرایط آب و هوایی برای محصول کدو