عناصرغذایی مورد نیاز گردو- ازت

مدیریت صحیح مصرف کودهای ازته یکی از عواملی است که می تواند در افزایش عملکرد و بهبود کیفی میوه گردو نقش موثری داشته باشد. اولین تظاهر کمبود ازت در برگ گردو، زرد شدن رنگ برگهاست که ابتدا در قسمت پایین برگ و سرانجام در تمام طول برگ مشاهده می شود. هنگام کم شدن ازت در خاک، میزان عملکرد و تولید محصول گردو و اندازه  میوه های آن نیز کاهش می یابد و برگها کوچک و زرد رنگ یا کم رنگ و ساقه ها و شاخه ها لاغر می ماند. زیادی میزان ازت باعث گسترش بیحد شاخه و برگ و افزایش برگهای درشت و سبز تیره، رشد سریع درخت و کاهش استحکام ساقه ها و شاخه ها و کاهش میزان باردهی در اثر بهم خوردن تعادل فیزیولوژیکی می شود. یکسری مطالعات در ایالات کالیفرنیای آمریکا در گردو و نشان داد که در اولین سال افزایش کود ازته نتیجه ی مطلوب بدست نیامد.

با کشتیار بهتر بکاریم: عناصرغذایی مورد نیاز درخت گردو - آهن

لیکن نتیجه مثبت با افزایش کود ازته با 180 کیلوگرم ازت خالص در هکتار در سالهای بعد حاصل گردید و کاربرد 180کیلوگرم ازت خالص در هکتار از کاربرد 90کیلوگرم ازت در هکتار بهتر بوده است .در آزمایش دیگری کود ازته را به میزان 133 ، 22 و 356 کیلوگرم در هکتار بر خاک اضافه و ملاحظه گردید که گردوی ایرانی هر ساله 120 کیلوگرم ازت از یک هکتار زمین خارج می کند. در مناطقی که علائم کمبود ازت در درختان گردو مشاهده شده ، در تجزیه برگ گردو مقدار ازت موجود در برگ ها کمتر از 2.1 درصد بوده است. اگر مقدار ازت موجود در برگ بین 2.2 تا 3.0 درصد باشد، کمبود ازت برای چنین برگهایی وجود نخواهد داشت.