بیماری لکه برگی گردو

بیماری لکه برگی گردو Microstroma jaglandui
علائم بیماری بصورت ظهور کپک سفید در اشکال هندسی در قسمت زیر برگها است که این شکلها بطور نا منظم بزرگ شده و به هم متصل می شوند.این بیماری بوسیله دوبار سمپاشی با قارچکش سیتمیک با ویستین پــودر و تابل 50 0/0(به نسبت 3 در هزار) کنترل میشود. زمان سمپاشی در خرداد ماه بوده و به فاصله 15 روز باید تکرار شود.

با کشتیار بیشتر بدانیم: خشکیدگی سر شاخه یا شانکر گردو

در فصل بهار و اوایل تابستان 1398، به طور اتفاقی لکه برگی هایی روی درختان گردو (Juglans regia) در مناطق ساری، میانرود و کیاسر مشاهده شد. علائم بیماری بهصورت لکه های زرد کمرنگ در سطحرویی و پوشش برفی قارچ در سطح زیرین برگ، به ویژه در طول رگبرگها نمایان گردید. با کشت اندامهای آلوده روی محیط سیب زمینی دکستروز آگار (PDA)، کلنیهای سفید یا کرمی رنگ لزج و مخمری شکل روی محیطهای کشت شده مشاهده شد. در بررسیهای میکروسکوپی لکه های برگی و کلنی های کشت شده، سلولهای بیضی تا تخم مرغی و یا چماقی شکل همراه با جوانه زنی مخمری مانند دیده شد. بر اساس خصوصیات شکل شناسی، اندازه گیری اندام های قارچ و مقایسه آنها با منابع معتبر علمی، قارچ عامل بیماری Pseudomicrostroma juglandis (syn. Microstroma juglandis) تشخیص داده شد. لکه کرکی گردو در ایران از گناباد، گرگان، زنجان و کردستان گزارش شده، ولی در مازندران اولین گزارش از این بیماری توسط قارچ مذکور است.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی گردو