چگونگی آبیاری گیاه کلزا

اولین آبیاری کلزا ترجیحا به صورت قبل از کاشت انجام می شود.آبیاری های بعدی و تا اسقرار گیاه(2تا4برگی شدن گیاهچه) و با آغاز دوره رشد روزت هر4تا12روز یک بار(بر اساس بافت خاک،اقلیم و تاریخ کاشت)انجام می گیرد.جلوگیری از خشک شدن لایه سطحی خاک با انجام آبیاری های به موقع تا قبل از تکمیل سبز شدن نقش مهمی در استقرار مطلوب گیاه دارد.از آغاز دوران رشد روزت تانزدیکی مرحله تورم جوانه انتهائی،می توان آبیاریها را بر اساس حدود60تا65درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده گیاه از خاک های متوسط تا نیمه سنگین و یا رسیدن پتانسیل آب در خاک به حدود1- تا2- اتمسفر(بسته به اقلیم،شرایط جوی و بافت خاک)انجام داد.تغییرات رطوبتی بطور معمول در عمق20تا30 سانتی متری ارزیابی می شود.معیار دیگری برای آبیاری در این مرحله از رشد ممکن است تبخیر90تا100میلی متر از تشت تبخیر استاندارد باشد.
عمق مرطوب سازی خاک طی این آبیاری ها40تا50سانتی متر می باشد.با نزدیک شدن به مرحله تورم جوانه انتهائی،باید از فواصل آبیاری کاست. از مرحله تورم جوانه انتهائی تا پیدایش رنگ سبز در دانه های واقع در ناحیه پائینی گل آذین اصلی بوته ها،باید آبیاری ها را بر اساس تخلیه حدود ٪50رطوبت قابل استفاده گیاه از خاکهای متوسط تا نیمه سنگین و یا رسیدن پتانسیل آب در خاک به حدود5/.- اتمسفر انجام داد.تبخیر حدودmm70آب از تشت تبخیر استاندارد ممکن است معیار مناسب دیگری برای آبیاری در این دوره باشد.عمق مرطوب سازی خاک را طی این آبیاری ها به تدریج به60تا70 سانتی متر و حد اکثرتا100 سانتی متر(در خاکهائی با نفوذ پذیری بسیار خوب) می رساند.
 

در کشتیار بیشتر بخوانیم: تاریخ کاشت گیاه کلزا

از شروع پیدایش رنگ سبز در دانه های واقع در ناحیه پائینی گل آذین اصلی بوته ها از سهم فتوسنتز برگهادر تامین مواد فتوسنتزی برای رشد دانه ها کاسته شده و به وابستگی پر شدن دانه ها به انتقال مواد ذخیره ای از سایر اندام ها افزوده می شود.به همین جهت،مقاومت گیاه شروع به افزایش می کند و در نتیجه می توان بتدریج بر فاصله آبیاریها افزود.از این زمان تا مرحله رسیدگی فیزیولوژیکی گیاه ممکن است به دو تا سه آبیاری نیاز باشد.اولین آبیاری در این مرحله می توان بر اساس60تا65و آخرین آبیاری بر اساس70تا75درصد تخلیه رطوبت قابل استفاده گیاه از خاک انجام گیرد.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی کلزا