اقدامات لازم قبل از کوچ زنبور

١ــ عسل مازاد کندوها بايد ً قبلا برداشت شود وگرنه به علت سنگين بودن در بين راه خواهد ريخت وموجب خفه شدن و از بين رفتن زنبوران خواهد شد.
٢ــ هنگام بستن سوراخ های پرواز و بستن در کندو از کوبيدن ميخ با چکش به علت سر وصدايی که به وجود می آورد بايد خودداری کرد. زيرا اين کار باعث عصبانيت زنبوران می شود. برای بستن سوراخ پرواز بهتر است از پونز استفاده شود و برای بستن در کندو از تسمه های مخصوص که شبيه کمربنداست و يا نوارهای فلزی استفاده شود.
٣ــ برای جلوگيری از تکان های قابها درداخل کندو که باعث عصبانيت زنبوران و جلوگيری ازبه هم خوردن قابهاکه نتيجه آن له شدن زنبوران ومرگ ملکه می شود، بايدتعدادقالبهای کندوهايی را که داخل آنها کمتر ازده قاب دارد به ده قاب رساندکه اين عمل را می توان با قابهای با شان بافته و حتی قاب خالی انجام داد.

بیشتر در کشتیار: اقدامات لازم در هنگام کوچ زنبور

٤ــ کندوهای بسيارقوی علاوه بر دريچه های مخصوص تهويه بايددارای درمخصوص توری برای تهويه کافی باشند تا در حين مسافرت از گرمای زياد و عدم تهويه خفه نشوند، به هرحال قبل از انتقال کليه سوراخهای پرواز را چه با تور سيمی و چه با دريچه های سوراخ دار بايدبست.
٥ ــ کليه قسمت های کندو را بررسی تاعاری از سوراخ و منفذ باشد. به طوری که زنبورها در بين راه نتواننداز آنها خارج و ناراحتی فراهم کنند
٦ ــ قبل از انتقال بايد کندوها را به طور صحيح بسته بندی کرد و در داخل کاميون کندوهای سنگين وزن را در زير و سبکتر را روی آنها قرار دهيم. ًضمنا بايد سوراخ پرواز کندوها به طرف جلوی کاميون قرار گيرندتا شانها در اثر ترمز کاميون به همديگر برخورد نکند.


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی دامداری