وابستگی های آب وهوایی هر مرحله از تولید -آفتاب سوختگی انار

بسیاری از ارقام انار نسبت به تابش مستقیم نور خورشید حساس هستند. پوست میوه انار در مقابل تابش شدید و مداوم آفتاب سوخته و حالت شادابی خود را از دست می دهد. در نتیجه دانه های انار در آن قسمت رشد طبیعی نکرده و کوچک و کم آب و بی رنگ می گردد که باعث کاهش بازارپسندی انار خواهد شد.
یکی از عوامل آفتاب سوختگی طولانی بودن دور آبیاری است که به علت نرسیدن آب به پوست میوه قسمتی که در معرض تابش خورشید قرار دارد، آب خود را از دست داده و قهوه ای یا سیاه شده و اکثراً بعلت کم آبی در همان قسمت نیز می ترکد. لذا تنظیم فواصل آبیاری و جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به میوه خصوصاً در ارقام حساس توصیه می گردد. انتخاب ارقام مقاوم و پوست کلفت، کاشت در جهت شمال-جنوب و انجام هرس مناسب می تواند در جلوگیری از آفتاب سوختگی موثر باشد.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: وابستگی های آب وهوایی هر مرحله از تولید-ترکیدگی میوه انار

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی انار