نژادهای زنبور عسل: زنبور عسل معمولی

در حال حاضر غير از مناطق قطبی در تمام نقاط دنيا پخش شده است. محل زندگی اوليه اين نوع زنبوران دنيای قديم يعنی خاورميانه و بعدها به کشورهای اروپايی انتقال يافته است. به علت بهره فراوان ودرعين حال سهولت پرورش بيشتر ازانواع ديگر موردتوجه جهانيان واقع شده است.
زنبور عسل معمولی يعنی نوع mellifera.A دارای نژادهای زيادی است که در ميان آنها چهار نژاد معروف تر هستند.

در کشتیار بیشتر بخوانیم: نژاد کارنيولان يا زنبور عسل خاکستری