مرحله انبار داری محصول پسته

انبار نگهداری پسته باید خنک و رطوبت آن پایین باشد. قرار دادن پسته در داخل سردخانه یا انبار هایی که خیلی سرد باشند می تواند باعث پایین آمدن کیفیت پسته گردد.
شب پره هندی و شب پره خرنوب، آفات انباری پسته بوده که می تواند خسارت زیادی را به محصول وارد نماید. آستانه دمایی حداقل این دو آفت به ترتیب 1/13 و 4/9  درجه سانتیگراد می باشد بنابر این اگر دمای انبار کمتر از 4/9 درجه سانتیگراد باشد هیچکدام از این دو آفت قادر به رشد روی پسته نبوده و نمی تواند خسارت وارد نمایند. علاوه بر این، کاهش رطوبت نسبی انبار به 25 درصد و عدم وجود روشنایی در انبار، منجر به کاهش نشو و نمو و قدرت تولید مثل آفت شب پره خرنوب  خواهد شد.
از طرفی شب پره خرنوب تخم خود را در شکاف های پوست رویی پسته میگذارد و افزایش عارضه ترکیدن پوست رویی می تواند باعث افزایش آلودگی ناشی از این افت گردد.

در کشتیار در باره پسیل پسته بخوانیم

همانگونه که گفته شد نامنظم بودن آبیاری و اختلاف دمای زیاد شب و روز باعث ترکیدن پوست رویی پسته می گردد لذا مدیرت مناسب آبیاری و تغذیه مناسب و بدنبال آن کاهش عارضه ترکیدگی می تواند باعث کاهش آلودگی به این آفت شود. ازطرف دیگر برای کاهش آلودگی توصیه می شود کشاورزان بلافاصله بعد از رسیدن میوه (قبل از ترکیدن پوست) محصول خود را برداشت نماید.

 


شاید برای شما مفید باشد:  جدیدترین توصیه های فنی پسته