یک شنبه، 26 اردیبهشت 1400

علايم بيماری کنه آکارین در کندو

علايم زير نشان دهنده بيماری در کلنیها است:
 ١ ــزنبوران آلوده دردوران سردويخبندان زمستان ازخوشه زنبوران جدا شده ودورمیشوند. آرامش خود را از دست میدهندو بدون اين که هوامناسب باشد، به بيرون پرواز میکنند. ً 
 ٢ــ تلفات نسبتا شديدی در زمستان مشاهده میشود.
 ٣ــ زنبوران در جلوی سوراخ، قدرت پرواز ندارند.
 ٤ــ تعداد زيادی زنبور آلوده که در روزهای گرم زمستانی قادر به انجام پرواز تخليه نيستند ترشحات يا مدفوع خودرادرديوارههای کندو خالی میکنندوبه اين ترتيب لکه های قهوه ای متمايل به سياه در روی ديوارههای کندو و قابها مشاهده میشود. 

با کشتیار بیشتر بدانیم:  بيماری نوزما در زنبور عسل و علایم آن

پيشگيری و کنترل بيماری: حتی الامکان بايداز خريد جمعيتهاويا ملکه اززنبورستانهای آلوده و همچنين از مهاجرت کندوها به مناطقی که ازدحام کلنیها در آن منطقه زياد باشد، جلوگيری کرد. بهترين روش کنترل بيماری استفاده ازيک نوع کنه کش گازی يادودزا است که دربين زنبوران کندو پخش شده و باعث از بين رفتن کنه ها میشود. داروهايی که برای درمان اين بيماری پيشنهاد میشوند،عبارتنداز: ١ــ نوار فولبکس وا با ماده مؤثر بر موپروپيليت. ٢ــ کليه داروهايی که برای کنه واروآ مصرف میشوند، برای از بين بردن آکارين مؤثرند.
 


شاید برای شما مفید باشد:  جدید ترین توصیه های فنی زنبورداری